Xây dựng lực lượng

Quán triệt quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa trong giáo dục học viên tại Trường ĐH ANND

        Trong bản Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Quán triệt tư tưởng của Người, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa, con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước nhằm hiện thực mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao. Văn hóa được xem là nguồn lực nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực, “sức mạnh mềm” để thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra nhiều quan điểm mới về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa trong tình hình hiện nay.

         Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chính sách phát triển văn hóa trong hiện tại và những năm tiếp theo là: “Gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch, phấn đấu đưa du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn”. Dự thảo nhấn mạnh và khẳng định quan điểm phát triển ngành công nghiệp văn hóa, đó là “khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới”. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là một nội dung quan trọng trong chủ đề Đại hội và cũng là mục tiêu, sứ mệnh của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII. Việc khơi dậy khát vọng phát triển được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết, trong đó vai trò của văn hóa không chỉ là “chất xúc tác” mà phải là “ngọn đuốc soi đường”; là điểm tựa tinh thần, là mục tiêu, là khát vọng cao đẹp mà con người muốn vươn tới, bởi bản chất của văn hóa là nhân văn, hướng thiện, hướng con người đến những giá trị cao quý.

        Cùng với điểm nhấn về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước thì tinh thần “đổi mới sáng tạo”, gắn liền với tinh thần, trí tuệ, sức sáng tạo, trí thông minh, nhạy bén của người Việt Nam cũng là một điểm nhấn trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Trong Dự thảo đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát huy nguồn lực con người Việt Nam với những phẩm chất tốt đẹp. Theo đó, phải “phát triển con người toàn diện”, “khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội”, “đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo pháp luật”. Để xây dựng, hình thành những con người mới có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, Dự thảo đề ra nhiều nhiệm vụ: “Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho thanh niên”; “Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ”; “Khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân được phát huy các năng lực tự do sáng tạo trong đời sống kinh tế, xã hội”. Trong giáo dục con người, vai trò của gia đình có ý nghĩa quan trọng, vì thế các cấp các ngành cần “đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ”; đề cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của người lãnh đạo, quản lý, tạo môi trường, không gian văn hóa lành mạnh, dân chủ, nhân văn; khuyến khích tinh thần tự do, đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển đất nước.

        Trường Đại học An ninh nhân dân trải qua 58 năm xây dựng và phát triển và trưởng thành, hiện nay đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đơn vị dự bị, sẵn sàng chiến đấu mạnh của lực lượng Công an nhân dân. Việc quán triệt nội dung xây dựng và phát huy giá trị văn hóa trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đối với công tác giáo dục tại Trường nói chung và trong giáo dục học viên nói riêng là một việc làm hết sức có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

        Quán triệt quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, hiện nay việc xây dựng giá trị văn hóa trong giáo dục học viên tại Trường Đại học An ninh nhân dân thể hiện dưới những góc độ sau đây:

        Một là, giáo dục học viên theo hướng toàn diện, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ học tập và rèn luyện tại Trường. Nghiên cứu đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua tại Trường theo hướng đa dạng hóa nội dung, hình thức, phù hợp với nhiều đối tượng học viên, hệ học, tạo sự hứng thú, lôi cuốn đông đảo học viên tự giác tham gia. Đề cao vai trò nêu gương và biểu dương kịp thời đối với các cá nhân, tập thể gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện tiêu cực, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

        Hai là, khơi dậy khát vọng phát triển Nhà trường trong mỗi học viên. Trong công tác quản lý, giáo dục học viên tại Trường Đại học An ninh nhân dân, việc khơi dậy khát vọng phát triển Nhà trường trong mỗi học viên thể hiện trong tầm nhìn, sứ mạng của Trường. Nội dung trọng tâm của công việc này là vun đắp, bồi dưỡng tình yêu ngành, yêu nghề trong mỗi học viên. Học viên là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, đồng thời cũng là mục tiêu của phát triển văn hóa. Vì thế, công tác quản lý, giáo dục học viên cần lấy giáo dục là chính, không được cứng nhắc, hành chính hóa trong xử lý vi phạm của học viên. Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục học viên hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, học viên nước ngoài, học viên bồi dưỡng nâng cao và học viên đào tạo sau đại học theo quy chế, quy định của Bộ Công an và Trường. Lưu lượng học viên học tập tại Trường tiếp tục duy trì ở mức cao với các khóa đào tạo tập trung chính quy và các khóa hệ vừa làm vừa học, bồi dưỡng kiến thức pháp luật - nghiệp vụ. Những yếu tố trên vừa thuận lợi đồng thời cũng là khó khăn, thử thách trong việc khơi dậy khát vọng ở bản thân mỗi học viên. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, nỗ lực ở một trạng thái cao nhất, giá trị nhân văn, bản lĩnh, tinh thần, trách nhiệm sẽ luôn được duy trì và phát huy cao độ trong quản lý, giáo dục học viên tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

        Ba là, thường xuyên chăm lo, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học viên; tiếp tục duy trì, có biện pháp thực hiện có hiệu quả các phong trào cũng như các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Ngành Công an phát động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, báo cáo chuyên đề về văn hóa giao tiếp, ứng xử theo điều lệnh CAND theo hướng ngày càng đổi mới về quy mô và hình thức tổ chức sao cho phù hợp với từng hệ và loại hình đào tạo, qua đó thu hút được đoàn viên tham gia tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng học viên.

        Bốn là, nâng cao chất lượng, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý học viên trong Nhà trường. Thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý lớp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục xây dựng mới các quy trình công tác trong lĩnh vực quản lý học viên theo hướng xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của các đơn vị, chức năng, tổ chức đoàn thể trong Nhà trường nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, giáo dục học viên.

        Năm là, tích cực phát huy quan hệ thường xuyên, chặt chẽ giữa Trường với gia đình và đơn vị tuyển sinh, đơn vị công tác của học viên để quản lý, giáo dục học viên nhằm kịp thời nắm bắt, trao đổi tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của học viên nhằm có các biện pháp chấn chỉnh, giáo dục kịp thời.

        Tóm lại, quản lý, giáo dục học viên là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường trong giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tập thể Đảng ủy Quản lý học viên và sinh viên, Phòng Quản lý học viên sẽ thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, trong đó có việc phát huy giá trị văn hóa trong giáo dục học viên. Với tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, toàn thể Lãnh đạo, cán bộ Phòng Quản lý học viên Nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo.

        Một số hình ảnh về hoạt động của học viên Trường Đại học An ninh nhân dân

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân chụp ảnh lưu niệm với học viên Dương Thị Trà, Lớp D27D đạt giải Nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức

Học viên Khóa LT-C2 tham gia về nguồn tại Trung ương Cục miền Nam

Tác giả: Phạm Quang Điểm - Đảng ủy viên T04, Phó Bí thư Đảng ủy P6, Phó Trưởng phòng P6 Trường Đại học An ninh nhân dân.

arrow_upward