Xây dựng lực lượng

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân

1- Kim tra, giám sát là nhng chc năng lãnh đạo ca Đảng, đồng thi là mt ni dung quan trng trong công tác xây dng Đảng, trc tiếp góp phn xây dng Đảng vng mnh v chính tr, tư tưởng, đạo đức, t chc và cán b; nâng cao năng lc lãnh đạo, sc chiến đấu ca Đảng và cht lượng đội ngũ đảng viên. Điu 3, Quy định s 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 ca Ban Chp hành Trung ương v công tác kim tra, giám sát ca Đảng định nghĩa: (1) Kim tra ca Đảng là vic các t chc đảng xem xét, đánh giá, kết lun v ưu đim, khuyết đim hoc vi phm ca cp y, t chc đảng cp dưới và đảng viên trong vic chp hành Cương lĩnh chính tr, Điu l Đảng, ch trương, ngh quyết, ch th, quy định, quyết định, quy chế, kết lun ca Đảng và chính sách, pháp lut ca Nhà nước. (2) Giám sát ca Đảng là vic các t chc đảng quan sát, theo dõi, nm bt, xem xét, đánh giá, kết lun hot động nhm kp thi nhc nh để cp y, t chc đảng cp dưới và đảng viên được giám sát chp hành nghiêm chnh Cương lĩnh chính tr, Điu l Đảng, ch trương, ngh quyết, ch th, quy định, quyết định, quy chế, kết lun ca Đảng, chính sách, pháp lut ca Nhà nước và khc phc sa cha hn chế, khuyết đim, vi phm (nếu có).

Công tác kim tra, giám sát ca Đảng là công tác ca toàn Đảng, ca các t chc đảng, đặc bit là ca các cp y, các ban thường v cp y, y ban kim tra, chi b. Cp y, trước hết là người đứng đầu cp y, va có nhim v lãnh đạo, ch đạo công tác kim tra, giám sát, va phi t chc thc hin nhim v kim tra, giám sát đối vi t chc đảng và đảng viên thuc phm vi lãnh đạo, qun lý ca mình trong vic chp hành Cương lĩnh chính tr, Điu l Đảng, ngh quyết, ch th, quyết định, quy định, quy chế, kết lun, ca Đảng và chính sách, pháp lut ca Nhà nước. Kim tra, giám sát kp thi, hiu qu là liu thuc hu hiu phòng nga, ngăn chn s suy thoái v chính tr, tư tưởng, đạo đức, li sng ca cán b, đảng viên; bo v quan đim, đường li ca Đảng, tránh được các nguy cơ sai lm v đường li, quan liêu, xa dân ca đảng cm quyn.2- Đảng bộ, chi bộ cơ sở (tổ chức cơ sở đảng) trong các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) là hạt nhân chính trị, lãnh đạo trực tiếp mọi mặt công tác của đơn vị; lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp trên; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị [1].

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, chi bộ và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng [2]. Để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ nói trên, tổ chức cơ sở đảng phải được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Trong đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ kịp thời phát huy ưu điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm kỷ luật; trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

3- Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), hiện có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó: 01 đảng bộ cơ sở (có 18 chi bộ trực thuộc) và 21 chi bộ cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng đã đạt được những kết quả nhất định, có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tuy nhiên, một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ các nội dung, đối tượng cần kiểm tra; xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm chưa kịp thời; việc tổ chức triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra còn chậm, chất lượng một số cuộc kiểm tra của cấp ủy cơ sở chưa cao. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu do: Một số cấp ủy nhận thức chưa thật đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, chưa có sự quan tâm đúng mức đối với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng; hầu hết cán bộ cấp ủy cơ sở đều kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, thời gian dành cho công tác đảng hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Trường Đại học ANND tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thường xuyên chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, trong đó xác định “tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở góp phần bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và giữ vững tính Đảng trong mọi hoạt động của Trường” [3]. Như vậy, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy tổ chức cơ sở đảng là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

4- Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA, ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND, để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học ANND trong công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy cơ sở đảng cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở đảng, người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ngoài các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt do Đảng ủy cấp trên tổ chức, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc phải thường xuyên tự tổ chức việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03, ngày 28/01/2019 của Đảng ủy CATW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy CATW; ủy viên ban thường vụ và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương, Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA, ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND… Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu, thường xuyên tự giác học tập, nghiên cứu để nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, xây dựng, ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát với những nội dung cụ thể, rõ ràng và phù hợp; đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Bám sát chỉ đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, đầu nhiệm kỳ và hàng năm, các cấp ủy cơ sở đảng phải chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn và đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng với phương châm: “Giám sát phải mở rộng. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; nội dung kiểm tra, giám sát phải gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực và tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, dễ phát sinh tiêu cực; chú trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Kết luận về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Trường Đại học ANND. Ngoài việc thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch hằng năm; cấp ủy cần tăng cường công tác nắm tình hình, đồng thời tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, ngăn ngừa, cảnh báo và xử lý kịp thời đối với các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ ba, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc của tổ chức cơ sở đảng; có cơ chế phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát.

Quy chế làm việc của tổ chức cơ sở đảng là sự cụ thể hoá những nguyên tắc, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy CATW, Đảng ủy Trường Đại học ANND thành nhiệm vụ, quyền hạn, các chế độ công tác, các mối quan hệ và cách thức, phương pháp giải quyết các mối quan hệ đó, quy định thời gian, nội dung, cách thức thực hiện các chế độ phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, tình hình, điều kiện cụ thể của tổ chức đảng và đơn vị để thống nhất thực hiện trong quá trình hoạt động của cấp ủy, làm cho các hoạt động đó đi vào nền nếp, có chất lượng.

Cấp ủy cơ sở đảng phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Muốn vậy, các cấp ủy viên cơ sở phải thường xuyên dũng cảm tự phê bình và phê bình với chính mình, chủ động sửa chữa những khuyết điểm của mình; không nể nang, né tránh, “không thiên vị, không thành kiến”, mạnh dạn phê bình với đối tượng kiểm tra, giám sát để làm rõ ưu điểm, kết quả, khuyết điểm, sai lầm, vi phạm và nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến khuyết điểm, vi phạm và tìm cách sửa chữa những khuyết điểm ấy.

Các cấp ủy cơ sở đảng chủ động tự kiểm tra, giám sát, tự phát hiện vi phạm trong tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời báo cáo, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và ngược lại kiểm điểm, đề nghị xử lý trách nhiệm đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy để xảy ra tình trạng khuyết điểm, yếu kém kéo dài nhưng thiếu chủ động kiểm tra, giám sát hoặc kiểm tra, giám sát hình thức, kém hiệu quả; đồng thời xây dựng được cơ chế bảo vệ và nêu gương cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, quan tâm, thực hiện nghiêm túc công tác lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở đảng.

Việc lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho việc quản lý hồ sơ theo trình tự và khoa học, thuận tiện cho việc tra tìm thông tin, nghiên cứu, phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại cơ sở đảng mình; lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp để làm công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát. Trong quá trình theo dõi giải quyết công việc được giao, cán bộ được phân công cần thu thập đầy đủ, đúng các văn bản, tài liệu liên quan đưa vào hồ sơ tương ứng ngay từ khi lập hồ sơ và kết thúc hồ sơ. Các hồ sơ về các cuộc kiểm tra, giám sát phải được sắp xếp, tổng hợp bài bản, ngăn nắp, lưu trữ theo trình tự và khoa học để thuận tiện cho việc tra tìm thông tin một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, thực hiện đồng thời việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu bằng văn bản giấy và bản mềm (file), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hồ sơ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

5- Kiểm tra, giám sát là công việc quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, không tự thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng phải nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp, xây dựng Đảng bộ Trường Đại  học ANND thật sự trong sạch, vững mạnh./.

Trung tá, Th.S Nguyễn Thành Phương,

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân

[1] Điều 1, Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 16/8/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường CAND.

[2] Khoản 1, Điều 7, Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 16/8/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường CAND.

[3] Báo cáo chính trị của Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học An ninh nhân dân lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

arrow_upward