Xây dựng lực lượng

Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức

Ngày 17/5/2022, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị kết nối trực tuyến đến công an 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an thừa ủy quyền Ban Thường vụ Đảng ủy CATW chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Thành phố Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) có đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí đảng ủy viên T04; đại diện UBKT Đảng ủy Trường; đại diện lãnh đạo T10; Bí thư cơ sở đảng, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn Trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh: Từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nghiêm túc tổ chức, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như nêu trong Đề án, chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đúng tinh thần: “Trên dưới đồng lòng, Dọc ngang thông suốt!”.

Ban Tổ chức Hội nghị đã yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng tuyên truyền bằng nhiều hình thức kết quả của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 tới toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 về tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh về Hội nghị trực tuyến:

 

 


Tin và ảnh: Phòng Chính trị.

arrow_upward