Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một số bài học về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Một số bài học về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đang đứng trước nhiều thuận lợi mới, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức to lớn.

Thủ đoạn thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ ta của các thế lực thù địch

Thủ đoạn thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ ta của các thế lực thù địch

Với mục tiêu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo đó chúng triệt để thực hiện âm mưu, hoạt động thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay trong nội bộ ta

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc huy động thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc huy động thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nước ta hiện nay. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, và toàn quân, trong đó có đội ngũ thanh niên - chủ nhân tương lai của nước nhà.

Hội nghị phối hợp công tác, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Hội nghị phối hợp công tác, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trường Đại học An ninh nhân dân và Học viện Chính trị Khu vực II đã tổ chức Hội nghị phối hợp công tác, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bộ mặt thật của các tổ chức chống đối Việt Nam -  Nhìn từ đại dịch Covid 19

Bộ mặt thật của các tổ chức chống đối Việt Nam - Nhìn từ đại dịch Covid 19

Phản bác luận điệu xuyên tạc của các tổ chức chống đối Việt Nam liên quan đến đại dịch Covid 19

Vận dụng quan điểm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng, hiện thực hóa triết lý giáo dục tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Vận dụng quan điểm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng, hiện thực hóa triết lý giáo dục tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Bài viết về vận dụng quan điểm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng, hiện thực hóa triết lý giáo dục tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Cần đấu tranh chống luận điểm sai trái “chủ nghĩa Mác - Lênin không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam”

Cần đấu tranh chống luận điểm sai trái “chủ nghĩa Mác - Lênin không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam”

Từ khi được thành lập, trải qua các giai đoạn lịch sử thăng trầm khác nhau, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng lý luận soi đường, chỉ lối

Về lực lượng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Về lực lượng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề ra chủ trương, biện pháp, quyết sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có quan điểm về lực lượng bảo vệ Tổ quốc

Đừng nhận thức mơ hồ về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đừng nhận thức mơ hồ về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trường lớn của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều quan điểm thù địch đã xuất hiện, gây cản trở không nhỏ tới quá trình thực hiện mô hình kinh tế này ở Việt Nam.

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cương lĩnh, đường lối của Đảng

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cương lĩnh, đường lối của Đảng

Trong lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của Đảng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển, bổ sung, hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối được đặt lên hàng đầu để bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn và cách mạng đi đến thắng lợi.

Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc

Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc

Trong những luận điệu chống phá mà các thế lực thù địch, phản động thực hiện trước thềm Đại hội XIII của Đảng ta, thì luận điệu “Đại hội XIII cần bỏ cụm từ “nền tảng tư tưởng”, cứ lý thuyết nào đúng thì theo”là một ví dụ về âm mưu thâm độc của chúng.

Lý tưởng, niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

Lý tưởng, niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

arrow_upward