Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lý tưởng, niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

Lý tưởng, niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng báo chí phá hoại tư tưởng ở Việt Nam của các thế lực thù địch

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng báo chí phá hoại tư tưởng ở Việt Nam của các thế lực thù địch

Từ nhiều thập kỷ nay, các thế lực thù địch, đứng đầu là Mỹ cùng các thế lực phản động khác đã và đang tăng cường sử dụng và lợi dụng hệ thống báo chí vào hoạt động phá hoại tư tưởng chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và phát triển đất nước.

Định hướng tư tưởng cho sinh viên

Định hướng tư tưởng cho sinh viên

Sinh viên Việt Nam là thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch hướng tới, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai.

Tác động của “diễn biến hòa bình” đến học sinh, sinh viên

Tác động của “diễn biến hòa bình” đến học sinh, sinh viên

Tại Đại hội XII, Đảng ta đã chỉ rõ: Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”... hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Giải pháp nào để nâng cao sức đề kháng trước các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay?

Giải pháp nào để nâng cao sức đề kháng trước các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay?

Mạng internet và các tiện ích, công nghệ của nó đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Kéo theo đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội nhất là mạng xã hội. Tất nhiên đi liền với nó là cả mặt tích cực và tiêu cực.

Tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin, một âm mưu thâm độc và phi lý

Tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin, một âm mưu thâm độc và phi lý

Đại hội XII Đảng ta xác định: "trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh".

Kiên định bản lĩnh chính trị và nâng cao cảnh giác trước các luận điệu phản động của thế lực thù địch

Kiên định bản lĩnh chính trị và nâng cao cảnh giác trước các luận điệu phản động của thế lực thù địch

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần. Đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch tăng cường chống phá, với các luận điệu phản động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng nói riêng.

Bảo vệ chính trị nội bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Bảo vệ chính trị nội bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị...

Nhận diện và phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội trước thềm Đại hội Đảng

Nhận diện và phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội trước thềm Đại hội Đảng

Gần đến Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng trên nhiều phương diện với nhiều thủ đoạn, đặc biệt là lợi dụng những “ưu trội” của mạng xã hội để chống phá. Vì vậy, việc nhận diện vấn đề này là cần thiết và cấp bách

Một số giải pháp đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Một số giải pháp đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra sẽ là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với con đường phát triển của đất nước trong thời gian tới được cán bộ, đảng viên và nhân dân ta quan tâm, kỳ vọng và đặt niềm tin tưởng

Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Trong những năm gần đây, cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Đảng diễn ra trong bối cảnh phức tạp của thế giới và thực tiễn phát triển, sôi động, mới mẻ của đất nước sau 35 năm đổi mới.

arrow_upward