Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Hội thảo khoa học “Những thành tựu trong công tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 35 năm đổi mới (1986 - 2021)” do Học viện Chính trị khu vực II tổ chức.

Chiều ngày 22/12/2021, Đoàn đại biểu Trường Đại học An ninh nhân dân đã tham dự Hội thảo khoa học “Những thành tựu trong công tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 35 năm đổi mới (1986 - 2021)” theo lời mời của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (tổ chức theo hình thức trực tuyến). Đồng chí Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân làm Trưởng đoàn đại biểu; tham gia Đoàn có đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Phạm Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị, lãnh đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, lãnh đạo và giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn.

Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng đoàn đại biểu Trường Đại học An ninh nhân dân phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II khẳng định: Qua 35 năm đổi mới (1986 - 2021), dân tộc ta đã đạt được những thành tựu to lớn, vị thế  quốc gia ngày càng được củng cố và phát triển bền vững trên trường quốc tế. Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong đó trước hết là khả năng nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Nói cách khác, những thành tựu to lớn của cách mạng nước ta trong thời kỳ đổi mới gắn liền với quá trình đổi mới nhận thức và phát triển lý luận của Đảng. Việc tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Những thành tựu trong công tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 35 năm đổi mới (1986 - 2021)” do đó có giá trị lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công tác lý luận trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo đã tiến hành triển khai các tham luận, tổ chức thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến giá trị. Tham dự Hội thảo, Trường Đại học An ninh nhân dân có tham luận “Sự phát triển tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh qua 35 năm đổi mới” của Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường. Tham luận đã phân tích sâu sắc quan điểm của Đảng trong thời kỳ đổi mới về vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh; đồng thời tập trung làm rõ bước phát triển về nhận thức lý luận về quốc phòng, an ninh trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham luận khẳng định: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam có vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh. Để làm tròn sứ mạng, chức trách, nhiệm vụ được giao, Công an nhân dân cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh; làm tốt vai trò tham mưu về bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Tham luận đã thu hút sự quan tâm, nghiên cứu, được đánh giá cao bởi các học giả, nhà khoa học tham dự Hội thảo.

Công tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có công tác lý luận trong Công an nhân dân là một trong những trọng tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân nhận thức sâu sắc và kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác tham mưu, tổ chức, hợp tác nghiên cứu thông qua các hội thảo khoa học, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, qua đó thiết thực thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Thông tư số 51/2012/TT-BCA ngày 10/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ học tập lý luận chính trị trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 18-KH/ĐUCA ngày 19/02/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác lý luận chính trị trong Công an nhân dân năm 2021; Kế hoạch số 520/KH-BCA ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thực hiện Đề án số 03/ĐA-BCA-V04 về nâng cao chất lượng nghiên cứu chiến lược của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Bài, Ảnh: Khoa K1

arrow_upward