Số báo danh

Số CCCD/CMND

Mã bảo mật

Nhập đủ SBD, CCCD/CMND, Mã bảo mật

Điểm trắc nghiệm (tối đa 60 điểm trên thang 100) Điểm tự luận (đã quy đổi về mức điểm tối đa 40 điểm trên thang 100) Điểm tổng cộng của bài thi đánh giá BCA (theo thang 100)
     
arrow_upward