Tin Đại học ANND

Trường Đại học An ninh nhân dân ký kết Quy chế phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân.

        Nhằm kế thừa và tăng cường sự đoàn kết thống nhất, gắn bó chặt chẽ, phối hợp hiệu quả giữa Trường Đại học ANND và Học viện Chính trị CAND, sáng ngày 30/8/2022, tại Trường Đại học ANND diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác với Học viện Chính trị CAND. Đồng chí Thiếu tướng, TS Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân và Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự Lễ ký kết về phía Trường Đại học ANND có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị chức năng và tổ chức quần chúng. Về phía Học viện Chính trị CAND có đại diện lãnh đạo Văn phòng và các phòng chức năng.

 

    


nh: Đng chí Thiếu tướng, TS Đoàn Minh Lý, Hiệu trưởng Trường Đi hc ANND và Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đc Hc vin Chính tr CAND phát biu ti l ký kết.

         Quy chế phối hợp công tác giữa Trường Đại học An ninh nhân dân và Học viện chính trị CAND được thực hiện dựa trên nguyên tắc tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học ANND và Giám đốc Học viện Chính trị CAND. Mọi thông tin, tài liệu trao đổi và nội dung phối hợp phải tuân thủ quy định của pháp luật, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

   


 Ảnh: Đồng chí Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân và Giám đốc Học viện chính trị Công an nhân dân ký kết quy chế phối hợp công tác

        Quy chế phối hợp được triển khai trên 4 nội dung trọng tâm là: (1) Phối hợp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” góp phần xây dựng hai Nhà trường phát triển vững mạnh cả về công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng và chuyên môn; (2) Phối hợp trong công tác giáo dục và đào tạo; tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu được Bộ Công an giao hằng năm cho hai Nhà trường; xây dựng nội dung, chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; biên soạn, phát hành giáo trình, tài liệu giảng dạy; trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; (3) Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, tư liệu và thư viện; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo…tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đề tài khoa học; hợp tác, trao đổi nghiệp vụ báo chí, công tác xây dựng, phát triển và tổ chức hoạt động đội ngũ cộng tác viên, xuất bản và phát hành Tạp chí của hai đơn vị; trao đổi, chuyển giao, triển khai các kết quả nghiên cứu, dữ liệu, thông tin phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của hai Nhà trường; (4) Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, các hoạt động, phong trào của các tổ chức quần chúng giữa hai đơn vị, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ nhau về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác của hai Nhà trường.


Ảnh: Các đại biểu tham dự Lễ.

        Phát biểu tại buổi Lễ, Đồng chí Thiếu tướng, TS. Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND và Đồng chí Thiếu tướng, PGS. Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cùng bày tỏ sự tin tưởng việc ký kết quy chế phối hợp công tác sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, cùng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và một số nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của hai Nhà trường; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả trên các mặt công tác; đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc hai đơn vị khẩn trương cụ thể hóa Quy chế trên thành các chương trình, hoạt động cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tin P1; nh P2.

arrow_upward