Tin khác

Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Chiều ngày 30/12/2021, tại Học viện An ninh nhân dân, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương long trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đặc biệt, Hội thảo đã quán triệt sâu rộng những điểm nổi bật, nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an hoàn thiện các chính sách, hệ thống pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự; góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo đảm an ninh, trật tự.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban Lý luận bảo vệ an ninh quốc gia Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đồng chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

      Cùng tham dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Ngoại giao; Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Quốc phòng; Bộ Khoa học & Công nghệ; Bộ Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an; Công an các đơn vị, địa phương; các học viện, trường Công an nhân dân; các đồng chí sỹ quan cấp tướng; chuyên viên cao cấp; lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện cùng các nhà khoa học có bài tham luận tại Hội thảo.

      Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban Lý luận bảo vệ an ninh quốc gia Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân khẳng định, bảo đảm an ninh, trật tự luôn là vấn đề hệ trọng, liên quan đến vận mệnh, sự tồn vong của mỗi quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đề ra các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với tình hình thực tiễn. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, là “kim chỉ nam” hành động, quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban Lý luận bảo vệ an ninh quốc gia Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.

      Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự; xác định mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, tiếp tục bổ sung, phát triển nội dung, quan điểm, đường lối của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là tư duy mới trong bảo đảm an ninh, trật tự trước bối cảnh, tình hình mới. Đây là những nội dung quan trọng cần tập trung nghiên cứu, luận giải nghiêm túc, thấu đáo nhằm thống nhất về tư duy, nhận thức, hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tới. Trên cơ sở đó cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an hoàn thiện các chính sách, hệ thống pháp luật đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về an ninh, trật tự.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

      Tại Hội thảo, với chủ đề: “Bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, với 76 tham luận khoa học có chất lượng của các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an. Đặc biệt là báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, viện nghiên cứu; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã dành nhiều công sức, trí tuệ để phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề Hội thảo. Tham luận của các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề sau:

      Một là, làm sâu sắc hơn những vấn đề chung về bảo đảm an ninh, trật tự theo tinh thần, quan điểm chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, tập trung trao đổi, thảo luận chỉ ra những vấn đề mới, tư duy mới, định hướng mới cần quán triệt trong bảo đảm an ninh, trật tự qua đó đưa ra những định hướng và giải pháp góp phần tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới.

      Hai là, phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những kinh nghiệm, những hạn chế trong thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua. Tập trung chia sẻ những kinh nghiệm bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn cụ thể; chỉ rõ những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách, về sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan, ban, ngành về nguồn lực đảm bảo an ninh quốc gia; xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và thực tiễn tình hình mới.

      Ba là, làm rõ những dự báo về bối cảnh thời đại, khu vực và thế giới; đánh giá những yếu tố tác động đa chiều đến thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đề xuất các sáng kiến, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng, hoàn thiện lý luận bảo đảm an ninh, trật tự; tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

      Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương, các cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài ngành Công an. Đặc biệt là Tiểu ban Lý luận bảo vệ An ninh quốc gia, Học viện An ninh nhân dân - đơn vị được Bộ Công an, Hội đồng Lý luận giao chủ trì Hội thảo; ghi nhận những ý kiến sâu sắc, những đóng góp quý báu, những thông tin bổ ích, những đề xuất giải pháp thiết thực từ các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn góp phần vào thành công của Hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh, Hội thảo khoa học có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đặt ra. Các ý kiến phát biểu đã cung cấp những luận cứ, chỉ dẫn thực tiễn, là cơ sở khoa học để Bộ Công an tiếp tục xây dựng, kiện toàn lực lượng Công an nhân dân và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước trong thời gian tới.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

      Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành đề nghị, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an cần phải tiếp tục nghiên cứu và quán triệt thực hiện có hiệu quả vào thực tiễn triển khai các mặt công tác trên cơ sở bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; vận dụng sáng tạo vào tổ chức lực lượng, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

      Hội thảo quốc gia “Bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam” được Ban tổ chức và các đơn vị chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, nghiêm túc cùng với sự tham gia tích cực, trách nhiệm cao của các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an đã góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo./.

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Học viện An ninh nhân dân

arrow_upward