Thư viện ảnh

Tác phẩm đạt giải cao cuộc thi "Khoảnh khắc thư viện"

Tác phẩm đạt giải cao cuộc thi "Khoảnh khắc thư viện"

Trường Đại học ANND giới thiệu các tác phẩm đoạt giải cao

Những hình ảnh Trường Đại học ANND (1989-1995), Phân hiệu Đại học ANND (1995-2001), Phân hiệu Học viện ANND (2001-2003)

Những hình ảnh Trường Đại học ANND (1989-1995), Phân hiệu Đại học ANND (1995-2001), Phân hiệu Học viện ANND (2001-2003)

Trường Đại học ANND (1989-1995), Phân hiệu Đại học ANND (1995-2001), Phân hiệu Học viện ANND (2001-2003)

Lịch sử truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 1984-1989

Lịch sử truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 1984-1989

Giai đoạn 1984-1989: Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II

Lịch sử truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 1976-1984

Lịch sử truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 1976-1984

Giai đoạn 1976-1984: Trường Bổ túc sỹ quan Công an nhân dân

Lịch sử truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 1963-1976

Lịch sử truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 1963-1976

Giai đoạn 1963-1976: Trường An ninh Trung ương cục miền Nam

Sự ra đời của lực lượng CAND - Tất yếu của lịch sử

Sự ra đời của lực lượng CAND - Tất yếu của lịch sử

"Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ". Thấm nhuần tư tưởng của Lênin trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang gồm Quân đội, Công an để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân

arrow_upward