Quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án, đề án đúng tiến độ đề ra

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng các dự án, đề án, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra; tham mưu ban hành các văn bản quy phạm để tạo cơ sở pháp lý triển khai các nhiệm vụ được giao.

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an về tiến độ xây dựng các đề án, dự án đơn vị được giao chủ trì.

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp báo cáo cho biết, thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao về chủ trì xây dựng Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế CAND”, Dự án “Xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong CAND”, và Dự án “Chuyển đổi số toàn diện trong công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp CAND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; đơn vị đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng các đề án, dự án phù hợp với điều kiện thực tế.

bca1904 (4).jpg -0

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phải quyết liệt, nhanh chóng hơn nữa trong việc chủ trì, phối hợp xây dựng, hoàn thiện các đề án, dự án được giao.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế CAND”, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phải nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của đề án, đồng thời soạn thảo đề cương khái quát chi tiết xây dựng đề án, báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt. Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát thực trạng, cơ cấu tổ chức bộ máy lực lượng pháp chế CAND ở 4 cấp từ cấp Bộ đến cấp xã, từ đó nghiên cứu, đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức đội ngũ làm công tác pháp chế các cấp theo vị trí việc làm, nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo không tăng biên chế; đồng thời phối hợp đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng pháp chế; phối hợp với các đơn vị có liên quan dự toán và đảm bảo kinh phí thực hiện đề án.

bca1904 (3).jpg -0

Các đại biểu tại cuộc họp.

Về Dự án “Xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong CAND”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, các cấp từ Trung ương đến xã, phường đều có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, nhưng trong đó lực lượng CAND chiếm số lượng xử lý cao nhất, do đó cần xây dựng Cơ sở dữ liệu để phục vụ quản lý, tra cứu, cập nhật các quyết định xử lý của lực lượng CAND. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, lực lượng trong CAND được giao thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, nhưng dữ liệu còn tản mát, cần tập hợp để quản lý chung. Hơn nữa, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư yêu cầu thông tin về tiền án, tiền sự, cần có sự thống nhất, kết nối chia sẻ để đảm bảo quản trị đồng bộ, chính xác; yêu cầu Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nhanh chóng hoàn thiện Dự án, sớm đưa vào vận hành theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời thường xuyên, kịp thời bổ sung, cập nhật thông tin. Trước mắt, cần kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc dự án; xây dựng sơ đồ tư duy, cấu hình dự án; dự toán kinh phí, lựa chọn nhà tư vấn phù hợp.

Về nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu cập nhật không chỉ các văn bản, thông tư, quy định... do Bộ Công an ban hành, mà cả các văn bản chung của quốc gia quy định các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Trong quá trình xây dựng, cần chia thành hai giai đoạn; trong đó xây dựng phần mềm chạy trên nền tảng mạng LAN của Bộ Công an kết nối đến tận cấp Công an xã, cập nhật thường xuyên, hằng ngày các văn bản quy phạm pháp luật để Công an các đơn vị, địa phương khi cần có thể truy cập ngay; nâng cấp để chạy trên nền tảng Internet, hướng đến việc có thể trích xuất văn bản pháp luật trên điện thoại thông minh, góp phần hỗ trợ lực lượng CAND, đặc biệt là Công an cấp cơ sở thuận tiện trong việc viện dẫn quy định pháp luật để xử lý vi phạm hành chính một cách nhanh chóng, chính xác.

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng các dự án, đề án, đảm bảo đúng tiến độ đề ra; tham mưu ban hành các văn bản quy phạm để tạo cơ sở pháp lý triển khai các nhiệm vụ được giao; đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện các đề án, dự án; thường xuyên báo cáo tiến độ xây dựng các đề án, dự án với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử
arrow_upward