Nghiên cứu khoa học

Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân”

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-T03-P5 ngày 01/4/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân về “Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ”; vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 07/4/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân” do Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân làm Chủ nhiệm. Thành viên nghiên cứu đề tài này gồm có 02 thiếu tướng, 2 Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân, 9 tiến sĩ, nhiều giảng viên, lãnh đạo khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văncác trường Công an nhân dân. Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm: Trung tướng, PGS, TS. Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân - Chủ tịch Hội đồng; Thiếu tướng, GS, TS. Bùi Quảng Bạ, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Công an nhân dân - Ủy viên Phản biện 1; Thiếu tướng, GS, TS. Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng - Ủy viên Phản biện 2 và 04 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các khoa, phòng thuộccác học viện, trường Công an nhân dân. 


Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Hội đồng đã nghe Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Chủ nhiệm đề tài trình bày khái quát tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài, nội dung cơ bản, kết luận và những đóng góp mới của đề tài; đặt các câu hỏi trao đổi, phản biện nhằm làm sáng rõ hơn nội dung và các vấn đề khoa học của đề tài; nghe đại diện nhóm nghiên cứu trình bày, lý giải các vấn đề, câu hỏi được nêu ra và bỏ phiếu kín đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Các ý kiến phát biểu tại buổi nghiệm thu đều thống nhất đánh giá đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân” có tính mới, tính tư tưởng, tính Đảng rõ nét, có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài lần đầu tiên khái quát, hệ thống hóa và chỉ ra, góp phần bổ khuyết những thiếu sót nhất định trong lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - lý luận nói chung, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng; tổng kết, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, nhân tố then chốt quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong các nhà trường Công an hiện nay, trên cơ sở đó có các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Đề tài thiết thực cung cấp luận cứ xây dựng lực lượng Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ” theo quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 12-NQ/BCT ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân”; góp phần thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/BCT ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị “về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 35-NQ/BCT ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra những nội dung, vấn đề mà nhóm nghiên cứu cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong đề tài. Kết quả, Hội đồng thống nhất đồng ý nghiệm thu đề tài.

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

Tin, ảnh:  Khoa K1

arrow_upward