Nghiên cứu khoa học

Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa cấp bộ: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân

Thực hiện Quyết định số 2856/QĐ-BCA ngày 26/4/2022 của Bộ Công an về “Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ”; sáng ngày 16/5/2022 tại Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã tổ chức nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân” do Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân làm Chủ nhiệm. Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm: Thiếu tướng, PGS, TS. Đỗ Ngọc Cẩn - Chủ tịch Hội đồng và 08 thành viên hội đồng là các nhà khoa học, nhà giáo có uy tín trong lực lượng Công an nhân dân.

 

Quang cảnh Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Hội đồng đã nghe Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy, Chủ nhiệm đề tài trình bày khái quát tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài, nội dung cơ bản, kết luận và những đóng góp mới của đề tài; đặt các câu hỏi trao đổi, phản biện nhằm làm sáng rõ hơn nội dung và các vấn đề khoa học của đề tài; nghe đại diện nhóm nghiên cứu trình bày, lý giải các vấn đề, câu hỏi được nêu ra và bỏ phiếu kín đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Các ý kiến phát biểu tại buổi nghiệm thu đều thống nhất đánh giá đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân” có tính mới, tính tư tưởng, tính Đảng rõ nét, có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài lần đầu tiên khái quát, hệ thống hóa và chỉ ra, góp phần bổ khuyết những thiếu sót nhất định trong lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - lý luận nói chung, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng; tổng kết, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, nhân tố then chốt quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong các nhà trường Công an hiện nay, trên cơ sở đó có các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Kết quả, Hội đồng thống nhất đồng ý nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại Xuất sắc.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu và chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Tin: Khoa K1; ảnh: P7

arrow_upward