Nghiên cứu khoa học

Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn tổ chức hội thảo khoa học về chương trình, giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chương trình số 1801/Ctr-T04-P1 ngày 18/10/2021 về công tác năm học 2021-2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân; ngày 03/12/2021 tại Phòng làm việc, Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học "Tổ chức giảng dạy môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo chương trình, giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xuất bản năm 2021); quán triệt, vận dụng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (24/11/2021)". 


Hội thảo khoa học "Tổ chức giảng dạy môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo chương trình, giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xuất bản năm 2021); quán triệt, vận dụng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (24/11/2021)"

Tại Hội thảo, đồng chí Thượng tá, Tiến sĩ Lê Thị Hiền Lương - Trưởng Khoa, chủ trì hội thảo đã thông qua Chương trình làm việc và Đề dẫn Hội thảo, trong đó nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc tổ chức Hội thảo khoa học. Cụ thể, giảng viên tham dự cần tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ những yêu cầu, nội dung cần cập nhật, đổi mới trong chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Giáo dục và Đào tạo; những tác động thuận lợi, khó khăn khi tổ chức thực hiện và đề xuất đối với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng có liên quan và đội ngũ giảng viên nhằm phát huy tác động thuận lợi, khắc phục những khó khăn được chỉ ra.

 

Quang cảnh Hội thảo khoa học của Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn

Trong chương trình Hội thảo, giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn đã trình bày 05 báo cáo khoa học: Quán triệt nội dung chương trình, giáo trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học An ninh nhân dân (Thượng tá, Tiến sĩ Lê Thị Hiền Lương); Nâng cao hiệu quả giảng dạy chương “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)” (Đại úy Nguyễn Văn Khánh); Một số nội dung mới trong Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021 về công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia (Đại úy, Thạc sĩ Đỗ Hoàng Tuấn); Nâng cao hiệu quả hoạt động trải nghiệm trong giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Thượng úy Nguyễn Quang Bình); Chuyển đổi số trong tổ chức giảng dạy môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo chương trình, giáo trình mới (Đại úy, Thạc sĩ Cao Thanh Hùng). Các giảng viên của Khoa cho ý kiến bổ sung về các nội dung: Giảng viên cần chú trọng định hướng tư tưởng cho người học, đề cao tính Đảng, tính thời sự và vận dụng phương pháp luận, tri thức của môn học vào thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân; cập nhật, bổ sung quan điểm chỉ đạo về văn hóa của Đảng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nội dung giảng dạy; tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng, định hướng đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên; các kiến nghị, đề xuất với Nhà trường và các đơn vị có liên quan nhằm tổ chức giảng dạy môn học hiệu quả hơn.

Đồng chí Lê Thị Hiền Lương phát biểu kết luận: Hội thảo khoa học lần này là một trong những hoạt động tiêu biểu của Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết các Hội nghị Trung ương, chỉ thị của Đảng, điển hình là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. Về mặt nội dung, các báo cáo khoa học được trình bày trong Hội thảo có chất lượng, có chiều sâu, tiếp cận nhiều vấn đề trong giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đơn vị cần có văn bản tham mưu, đề xuất cụ thể với Đảng ủy, Ban Giám hiệu trên cơ sở kết quả của Hội thảo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và các hoạt động khác của đơn vị và Nhà trường./.

Bài, ảnh: Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn

arrow_upward