Nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học với chủ đề “Đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai và xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Hội thảo khoa học với chủ đề “Đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai và xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã được tổ chức tại trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) vào sáng 11/11/2021.

Ngày 29/7/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 84 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo “nghiên cứu trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có nội dung về cải cách tư pháp”.

Để thực hiện nhiệm vụ này, ngày 21/5/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định số 12 về việc thành lập chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban. Ngày 20/7/2021, BCĐ xây dựng Đề án Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 02 xây dựng Đề án, phân công các cơ quan, tổ chức ở Trung ương (trong đó có Đảng ủy Công an Trung ương) giúp BCĐ xây dựng các chuyên đề chuyên sâu. Theo kế hoạch, Đảng ủy Công an Trung ương được phân công chủ trì hai chuyên đề: Cải cách tư pháp trong cơ quan điều tra đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và Đổi mới công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Triển khai Kế hoạch số 76-KH/BCĐ, ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” trong Công an nhân dân; cùng sự phối hợp của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, triển khai Kế hoạch số 1847/KH-T04 ngày 30/10/2021, sáng ngày 11/11/2021 Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045””.

Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, thành viên Hội đồng lý luận Bộ Công an đồng chủ trì Hội thảo với Thiếu tướng, TS Vũ Ngọc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an. Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân, các đồng chí trong đoàn công tác của Cục V03; các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo các đơn vị thực tiễn và cán bộ giảng viên nhà trường.

Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, thành viên Hội đồng lý luận Bộ Công an và Thiếu tướng, TS Vũ Ngọc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đồng chủ trì Hội thảo

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Võ Hồng Công, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là vấn đề được Đảng ta đặc biệt coi trọng. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định rõ: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”.

 

Đại tá, PGS. TS Võ Hồng Công, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

 

Thực tiễn cho thấy, sự chống phá công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là một nội dung chính, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, nằm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh thực hiện nhiều hoạt động, nhất là lợi dụng nhiều diễn đàn, tổ chức đa phương để tác động chuyển hóa nội bộ, phá hoại đường lối, chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam... để từng bước chuyển hóa đường lối, chính sách, pháp luật; lợi dụng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực, như giáo dục, đào tạo, hợp tác kinh tế để tác động chuyển hóa thể chế chính trị Nhà nước pháp quyền XHCN. Thực tiễn đòi hỏi lực lượng CAND cần nhận diện rõ, đánh giá sát đúng nguy cơ, thách thức, nhất là âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, chống đối phá hoại công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã chỉ ra: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới”  , một số vấn đề hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra là: Đổi mới đồng bộ, phù hợp giữa kinh tế với chính trị, văn hoá, xã hội, giữa đổi mới kinh tế với đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước có một số mặt còn lúng túng. Cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện; vai trò giám sát của nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ. Hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa thống nhất, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Chấp hành pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; kỷ cương, phép nước có nơi còn bị xem nhẹ, xử lý vi phạm pháp luật chưa kịp thời, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển đất nước…

 

Toàn cảnh Hội thảo

Thực tiễn đó đòi hỏi, trong bối cảnh tình hình mới, nhất là Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề an ninh phi truyền thống đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, lực lượng Công an nhân dân cần nhận diện rõ, đánh giá sát đúng nguy cơ, thách thức, nhất là âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, chống đối phá hoại công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền cũng là hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy trong Công an, nhất là Cơ quan Điều tra nói chung, cơ quan An ninh điều tra nói riêng. Cùng với đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Dưới sự điều hành của Chủ trì Hội thảo, các nội dung phát biểu xoay quanh bốn nhóm vấn đề chính thể hiện trong tài liệu hội thảo là: Những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thực trạng, phương hướng hoàn thiện cơ quan An ninh điều tra góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thực trạng, phương hướng hoàn thiện pháp luật trên một số lĩnh vực góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Đại biểu của đơn vị thực tiễn phát biểu tại Hội thảo

Kết thúc hội thảo, Thiếu tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu Trưởng Nhà trường tổng kết quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội thảo. Với 94 bài tham luận có chất lượng, được đầu tư công phu cùng danh mục 207 tư liệu là các bài viết khoa học, đề tài, luận văn, luận án…liên quan đến chủ đề hội thảo đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của trường Đại học An ninh nhân dân. Qua đây, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn các nhà khoa học, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương. Đặc biệt sự hợp tác, kết nối của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao và tổ chức thành công buổi Hội thảo.

 

 

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại Hội thảo

Các ý kiến đóng góp quan trọng, giá trị trong tài liệu Hội thảo cũng như những ý kiến phát biểu tại Hội thảo là cơ sở để Trường Đại học ANND, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Bộ Công an, Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” trong CAND.

Tin, bài: Thu Hương, K2

 

 

arrow_upward