Kỹ năng

Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học An ninh nhân dân

    Lịch sử 58 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) luôn gắn liền với những cống hiến, lao động sáng tạo không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường. Cán bộ, sỹ quan được đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Đại học ANND được trang bị kiến thức xã hội toàn diện; có tư duy khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ, pháp luật sắc bén, có khả năng đáp ứng thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở nhiều lĩnh vực, địa bàn, thích ứng nhanh với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đã khẳng định được vị trí, vị thế của Nhà Trường trong khối học viện, trường Công an nhân dân.


    Tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khẳng định quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay sau khi ban hành Nghị quyết, Đảng Bộ công an Trung ương đã khẩn trương xây dựng dự thảo đề án “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiên đại”. Trên cơ sở đó, Trường Đại học ANND chủ động triển khai xây dựng dự thảo “Xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiên đại”. Trong đó đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, phần việc, phương pháp tiến hành, xác định bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ cán bộ, giảng trẻ nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu.


    Để đáp ứng yêu cầu thực tế và xây dựng Trường Đại học ANND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cán bộ, giảng viên trẻ xác định đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn. Vì thế, đòi hỏi cán bộ, giảng viên trẻ phải có thái độ tích cực, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, như sau:
    Một là, cán bộ, giảng viên trẻ phải tâm huyết, say mê, tận tụy với công việc
    Đây là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn tại Trường Đại học ANND; chính từ sự say mê, tâm huyết, trách nhiệm mà đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ chủ động trau dồi, tích lũy kiến thức lý luận, thực tiễn ở mọi lúc, mọi nơi, tự mình rèn luyện kỹ năng trong công việc, phương pháp sư phạm để tăng năng suất hiệu quả, chuyển tải đến học viên một cách hiệu quả nhất.
    Hai là, cán bộ, giảng viên trẻ phải xác định bộ tiêu chí trong quá trình công tác tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

    Mỗi cán bộ, giảng viên trẻ phải tự xác định bộ tiêu chí trên tất cả các mặt chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, năng lực chuyên môn, kiến thức thực tiễn... để phấn đấu hoàn thiện bản thân. Điều đó đặt ra cho mỗi cán bộ, giảng viên trẻ phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng; tác phong chính quy mẫu mực của lực lượng CAND; xây dựng động cơ đúng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
    Ba là, cán bộ, giảng viên trẻ nâng cao nhận thức về tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong xây dựng và phát triển Trường Đại học An ninh nhân dân
    Đây là nội dung quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, kết quả hoạt động chuyên môn tại Trường trong tình hình mới. Qua việc nghiên cứu, giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ nhận thức đúng, đầy đủ về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự tác động của nó đến lĩnh vực chuyên môn cũng như công tác giáo dục và đào tạo. Ở các Khoa thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng giảng dạy và NCKH, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Bên cạnh đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tiếp nhận, vận dụng khoa học công nghệ vào quá trình giảng dạy và NCKH. Đặc biệt, phải áp dụng các ưu thế về công nghệ số, mạng xã hội để làm phong phú hình thức, phương pháp giảng dạy.
    Bốn là, cán bộ, giảng viên trẻ chủ động bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học.
Trên cơ sở mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường đến năm 2030, mỗi cán bộ, giảng viên trẻ cần tự đánh giá, phân tích năng lực chuyên môn để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp để đảm bảo mục tiêu đề ra.


    Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, đặc biệt là cán bộ, giảng viên trẻ là việc quan trọng, hoạt động này được diễn ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngoài việc nêu cao tinh thần chủ động tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, các Khoa, Phòng, Trung tâm cũng thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ với nhiều hình thức, phương pháp phong phú như: Tổ chức thông qua các hội thảo khoa học, sáng kiến cải tiến, bài giảng, giảng thử, giảng mẫu cho các giảng viên trong đơn vị theo các nội dung chuyên sâu về phương pháp giảng dạy, kỹ năng xử lý tình huống, nghiệp vụ sư phạm, cũng như về kiến thức chuyên môn đối với từng môn học. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các Khoa, Phòng, Trung tâm trong các hoạt động, phương pháp nhằm giúp cán bộ, giảng viên trẻ đổi mới phương pháp làm việc, giảng dạy, rèn luyện, nâng cao tay nghề.


    Trong giảng dạy, luôn đặt ra yêu cầu cao từng giảng viên trẻ. Công tác chuẩn bị bài giảng, kế hoạch giảng bài luôn đầy đủ, chu đáo. Các phương pháp giảng dạy mới, tiên tiến được đội ngũ giáo viên cập nhật, bổ sung kịp thời, áp dụng vào quá trình giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy, thường xuyên cập nhật kiến thức mới; nội dung giảng dạy phải gắn chặt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị, đồng thời phải kết hợp liên thông được với kiến thức từ các môn học khác, sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học theo nguyên tắc “lấy người học làm trung tâm”, giảm tải tối đa giờ giảng trên lớp để người học c thời gian tự học và tự nghiên cứu.
    Năm là, cán bộ, giảng viên trẻ chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình công tác tại Trường
    Đây là nội dung hết sức quan trọng, có áp dụng và vận dụng tốt thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, dạy và học ở Trường trong tình hình mới. Vì vậy phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số áp dụng vào trong quá trình công tác và giảng dạy. Áp dụng công nghệ thông tin trên máy tính có khả năng lưu trữ và cung cấp một khối lượng kiến thức tổng hợp, sâu sắc hơn nhiều so với chỉ dùng giáo trình, tài liệu. Các bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với các phương tiện nghe, nhìn hiện đại sẽ tạo cho học viên nhiều hứng thú. Nó huy động tối đa khả năng nhận thức của học viên. Khi dạy học có ứng dụng công nghệ, học viên sẽ được trải nghiệm gián tiếp. Để có được những năng lực này, cán bộ, giảng viên trẻ của các khoa nhất là các khoa chuyên ngành cần phải xác định đó là một nhiệm vụ và cụ thể hóa trong kế hoạch công tác, xác định biện pháp thực hiện phù hợp với từng khoa. Do đó, đã chú trọng bồi dưỡng năng lực tin học, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ.
    Sáu là, cán bộ, giảng viên trẻ nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao
    Từng cán bộ, giảng viên trẻ phải tích cực, hăng hái trong công việc, nhiệm vụ được giao, tiết kiệm thời gian và các phương tiện phục vụ công tác để làm việc có hiệu quả cao nhất. Phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong thực hiện công việc, bảo đảm thời gian theo quy định như: tự vạch kế hoạch làm việc theo năm, tháng, tuần, ngày. Kế hoạch năm là định hướng chung về trách nhiệm của bản thân trong năm, sau đó phải xác định nhiệm vụ trong tháng, trong tuần, trong ngày làm gì; nhiệm vụ nào cần giải quyết trước, nhiệm vụ nào làm sau. Khi đã có kế hoạch thì phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra.
    Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Đại học An ninh nhân dân, quyết tâm xây dựng Nhà trường đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Thượng úy, ThS Nguyễn Trung Kiên
Giảng viên Khoa An ninh xã hội

arrow_upward