Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bộ mặt thật của các tổ chức chống đối Việt Nam -  Nhìn từ đại dịch Covid 19

Bộ mặt thật của các tổ chức chống đối Việt Nam - Nhìn từ đại dịch Covid 19

Phản bác luận điệu xuyên tạc của các tổ chức chống đối Việt Nam liên quan đến đại dịch Covid 19

Vận dụng quan điểm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng, hiện thực hóa triết lý giáo dục tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Vận dụng quan điểm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng, hiện thực hóa triết lý giáo dục tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Bài viết về vận dụng quan điểm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng, hiện thực hóa triết lý giáo dục tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Cần đấu tranh chống luận điểm sai trái “chủ nghĩa Mác - Lênin không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam”

Cần đấu tranh chống luận điểm sai trái “chủ nghĩa Mác - Lênin không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam”

Từ khi được thành lập, trải qua các giai đoạn lịch sử thăng trầm khác nhau, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng lý luận soi đường, chỉ lối

Về lực lượng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Về lực lượng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề ra chủ trương, biện pháp, quyết sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có quan điểm về lực lượng bảo vệ Tổ quốc

Đừng nhận thức mơ hồ về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đừng nhận thức mơ hồ về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trường lớn của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều quan điểm thù địch đã xuất hiện, gây cản trở không nhỏ tới quá trình thực hiện mô hình kinh tế này ở Việt Nam.

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cương lĩnh, đường lối của Đảng

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cương lĩnh, đường lối của Đảng

Trong lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của Đảng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển, bổ sung, hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối được đặt lên hàng đầu để bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn và cách mạng đi đến thắng lợi.

Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc

Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc

Trong những luận điệu chống phá mà các thế lực thù địch, phản động thực hiện trước thềm Đại hội XIII của Đảng ta, thì luận điệu “Đại hội XIII cần bỏ cụm từ “nền tảng tư tưởng”, cứ lý thuyết nào đúng thì theo”là một ví dụ về âm mưu thâm độc của chúng.

Lý tưởng, niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

Lý tưởng, niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng báo chí phá hoại tư tưởng ở Việt Nam của các thế lực thù địch

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng báo chí phá hoại tư tưởng ở Việt Nam của các thế lực thù địch

Từ nhiều thập kỷ nay, các thế lực thù địch, đứng đầu là Mỹ cùng các thế lực phản động khác đã và đang tăng cường sử dụng và lợi dụng hệ thống báo chí vào hoạt động phá hoại tư tưởng chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và phát triển đất nước.

Định hướng tư tưởng cho sinh viên

Định hướng tư tưởng cho sinh viên

Sinh viên Việt Nam là thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch hướng tới, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai.

Tác động của “diễn biến hòa bình” đến học sinh, sinh viên

Tác động của “diễn biến hòa bình” đến học sinh, sinh viên

Tại Đại hội XII, Đảng ta đã chỉ rõ: Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”... hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

arrow_upward