Điều tra hình sự

Giới thiệu về Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình điều tra vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi

Bộ Công an đã đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình điều tra vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học; cán bộ, chiến sĩ trực tiếp điều tra vụ án và những người quan tâm. Việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Thông tư diễn ra từ ngày 29/9/2020 đến hết ngày 29/11/2020. Toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công an http://www.mps.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao/du-thao-thong-tu-quy-dinh-trach-nhiem-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-trong-viec-thuc-hien-mot-so-trinh-tu-thu-tuc-to-tung-hinh-su-than-thien-trong-qua-trinh-dieu-tra-vu-an-xam-hai-nguoi-duoi-18-tuoi-230.html. Tổ Thông tin truyền thông Khoa An ninh điều tra Trường Đại học An ninh dân xin trân trọng giới thiệu bạn đọc./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an 

arrow_upward