Điều tra hình sự

Giới thiệu về Dự thảo Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Bộ Công an đã đăng tải toàn văn Dự thảo Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (kèm theo là Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015) nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học; cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng và những người quan tâm. Việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo diễn ra từ ngày 11/8/2020 đến hết ngày 11/9/2020. Toàn văn Dự thảo được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công an http://www.mps.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao/du-thao-de-nghi-xay-dung-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-luat-to-chuc-co-quan-dieu-tra-hinh-su-nam-2015-222.html. Tổ Thông tin truyền thông Khoa An ninh điều tra Trường Đại học An ninh dân xin trân trọng giới thiệu bạn đọc./. 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an      

arrow_upward