Điều tra hình sự

Giới thiệu Quy trình của VKSNDTC hướng dẫn kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự

Thc hin vic ghi âm hoc ghi hình có âm thanh khi hi cung b can, ly li khai trong khi t, điu tra, truy t các v án hình sự là quy định mi ca B lut T tng Hình sự năm 2015, Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01/02/2018 hướng dn v trình t, th tc thc hin ghi âm hoc ghi hình có âm thanh; s dng, bo quản, lưu trữ kết qu ghi âm hoc ghi hình có âm thanh trong quá trình điu tra, truy t, xét x.

C th hóa vic thc hin quy đnh trên theo chc năng, nhim v ca ngành Kim sát, ngày 21/7/2020, Viện trưởng VKSNDTC đã ban hành Quyết đnh s 264/QĐ-VKSNDTC v Quy trình tm thi Kim sát vic ghi âm hoc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyn điu tra; trc tiếp ghi âm hoc ghi hình có âm thanh khi hi cung b can, ly li khai trong các giai đon khi t, điu tra, truy t; quy đnh vic bo quản, lưu trữ, s dng kết qu ghi âm hoc ghi hình có âm thanh ca Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kim sát viên ca VKSND các cp, VKSQS các cp (gi chung là VKS các cp).

Khi tiến hành các hot đng hi cung b can, ly li khai trong điu tra hình s, cơ quan có thẩm quyn điều tra trong CAND cũng như ĐTV, CBĐT cần nm vng các quy đnh trong Quy trình số 264 nêu trên để phi hp thc hin đúng quy đnh ca pháp lut t tng hình s.

T thông tin truyn thông Khoa ANĐT trân trng gii thiệu toàn văn Quy trình s 264 đ các đng chí, bn đc quan tâm tham kho, nghiên cu./.

Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://www.vksndtc.gov.vn/van-ban/van-ban-quy-pham.html?ItemID=340

arrow_upward