Đào tạo, bồi dưỡng

Định hướng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Đại học An ninh nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” tầm nhìn năm 2030


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Đại tá, PGS, TS. NGƯT Võ Hồng Công

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học ANND

 

1. Trường Đại học An ninh nhân dân là cơ sở đào tạo trình độ đại học và sau đại học có uy tín của ngành Công an. Gần 60 năm từ khi thành lập, Nhà trường luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, xem đây là yếu tố then chốt, quyết định đến sự phát triển của Nhà trường nói chung, đến công tác giáo dục - đào tạo nói riêng. Tiếp nối truyền thống đó, nhiệm kì 2020 - 2025, Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 1/7/2021 về lãnh đạo công tác giáo dục, đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 1/7/2021 về lãnh đạo công tác nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030 với nhiều quyết nghị quan trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Từ chủ trương của Đảng ủy, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch Nghiên cứu, xây dựng Đề án “Xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân đến 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” mà một nội dung quan trọng là xây dựng đội ngũ giảng viên “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đây là cơ sở cho toàn thể giảng viên Nhà trường đoàn kết, quyết tâm thi đua phấn đấu, rèn luyện để trở thành giảng viên Công an nhân dân vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã đạt chuẩn 100% đồng chí có trình độ đại học và trên đại học.

 

Các thế hệ nhà giáo chụp ảnh lưu niệm trong Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Những năm gần đây, Nhà trường rất quan tâm, tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các khóa học nâng cao kiến thức ở nước ngoài theo đề án, chương trình của Nhà nước và Bộ Công an; chú trọng đào tạo ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng mềm cho đội ngũ giảng viên mới nhằm trang bị kiến thức toàn diện nhất cho giảng viên trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo trong giai đoạn mới. Đội ngũ giảng viên của Nhà trường được lựa chọn, đào tạo bài bản, kỹ lưỡng nên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Ngành; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức sư phạm, trình độ ngoại ngữ, kiến thức thực tế; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy được nâng lên một bước về chất lượng; việc đổi mới phương pháp giảng dạy thường xuyên được quán triệt, giảng viên có ý thức trong việc tìm tòi, áp dụng phương pháp giảng dạy, tích cực, hiệu quả, lấy người học làm trung tâm. Tinh thần dấn thân vào khoa học của giảng viên Nhà trường luôn được nêu cao, nhiều giảng viên trẻ mạnh dạn đăng kí, tham gia chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Cơ sở; chủ động nghiên cứu đề tài khoa học cấp Tỉnh, cấp Quốc gia; chủ trì và tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học cho các cấp học. Số lượng giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi tăng nhanh, ngày càng xuất hiện nhiều giảng viên trẻ có triển vọng, năng lực trong công tác giảng dạy, nghiên cứu.

 

Hội thảo khoa học cấp Bộ “Nội dung, chương trình và tổ chức giảng dạy, nghiên cứu, học tập các môn khoa học pháp lý đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới” tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Tuy nhiên, so với yêu cầu của công tác đào tạo thì đội ngũ giảng viên vẫn còn thiếu về số lượng và chất lượng; tỉ lệ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, tỉ lệ giảng viên/sinh viên chưa đạt so với mục tiêu của Đề án thành phần số 5/1229 “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường Công an nhân dân”; việc đổi mới phương pháp giảng dạy chưa đồng đều giữa các giảng viên; nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học chưa tương xứng với tiềm năng; cơ cấu giảng viên chưa hợp lý và hụt hẫng về đội ngũ….

2. Thời gian tới, trước mục tiêu, yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo theo hướng: “Tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới của việc phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (Đảng Cộng sản Việt Nam. 2021, tr.136), Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân”; Thông tư số 24/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học” để tổ chức triển khai các giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 1/7/2021 về lãnh đạo công tác giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 1/7/2021 về lãnh đạo công tác nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án “Xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên Nhà trường, để tổ chức triển khai có hiệu quả định hướng trên, thời gian tới, cần tập trung giải quyết một số vấn đề:

Một là, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Nhà trường luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ. Vì vậy, cần đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, hiệu quả của Đảng ủy, Ban Giám hiệu thì mới đảm bảo đúng định hướng, tiến độ và thành công. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên mang tính dài hạn, tổng thể, bền vững, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển của Nhà trường. Cần tranh thủ tối đa sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng thuộc Bộ; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; đôn đốc, tạo điều kiện cho giảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị.

 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học ANND chụp ảnh lưu niệm cùng 05 Tân Phó Giáo sư của Nhà trường

Hai là, xây dựng kế hoạch tổng thể, dài hạn với tầm nhìn chiến lược, quy hoạch với lộ trình cụ thể công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Để Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu chiến lược có uy tín của lực lượng Công an, việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu tất yếu, cấp bách, giữ vai trò quyết định. Vì vậy, việc hoạch định kế hoạch tổng thể, dài hạn, có lộ trình rõ ràng, khoa học, hợp lý về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và tập trung nguồn lực đầu tư để thực hiện thành công kế hoạch này là giải pháp có ý nghĩa quyết định. Trước mắt, cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trong giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030 với nhiệm vụ: lộ trình bổ sung đội ngũ giảng viên; công tác tuyển chọn giảng viên với tiêu chí trình độ, năng lực giảng dạy, nghiên cứu; ưu tiên thu hút, tuyển chọn những người có chức danh, học hàm, học vị, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú như là một bài toán nhanh chóng, hiệu quả giải quyết vấn đề về thiếu hụt nguồn lực giảng viên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý, đẩy nhanh tiến độ đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn cho đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị; rà soát, lựa chọn, quy hoạch giảng viên có triển vọng, năng lực để đào tạo, bồi dưỡng trở thành các nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ hoàn thành các chỉ tiêu xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân và chức danh khác…

 

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức công bố các quyết định điều động cán bộ, giảng viên công tác tại Công an xã biên giới - Tăng cường hoạt động gắn kết lý luận với thực tiễn công tác Công an

Ba là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học.

Với đặc thù là trường Đại học của lực lượng vũ trang nhân dân, đội ngũ giảng viên lại càng cần được đặc biệt coi trọng việc giáo dục lý tưởng, truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành. Giảng viên Công an là người thầy, nhà khoa học, nhà tư tưởng, họ không chỉ là người cung cấp tri thức, mà còn phải là người hướng dẫn học viên đến với tri thức khoa học bằng đường ngắn nhất và phải là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tài nghệ sư phạm cho học viên noi theo. Đồng thời, định hướng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của Nhà trường cần chọn lựa giải pháp bồi dưỡng phương pháp tư duy hệ thống, tri thức tổng hợp trên mọi lĩnh vực, có chiều sâu kiến thức chuyên ngành... Đặc biệt, phải giáo dục để mỗi giảng viên thực sự tâm huyết với nghề nghiệp; ứng dụng nhuần nhuyễn phương pháp dạy học tích cực; năng động, nhạy cảm với cái mới, nắm bắt và giải quyết tốt yêu cầu thực tiễn nảy sinh; sáng tạo và mạnh dạn đổi mới, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong giảng dạy.

Đồng thời, Nhà trường cần tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ quan trọng và hỗ trợ để giảng viên trở thành nhà sư phạm, nhà khoa học. Không thể dạy tốt nếu giảng viên không tham gia hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, lý luận khoa học An ninh là lý luận tổng kết từ thực tiễn, phải thường xuyên cập nhật, điều chỉnh theo sự thay đổi của xã hội. Chỉ có nghiên cứu khoa học thì giảng viên mới đảm bảo sự chính xác, cập nhật và tính thời sự trong bài giảng của mình. Theo đó, Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, thực hiện hiệu quả, nghiêm túc việc đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên; thực hiện việc giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu trong nghiên cứu khoa học; có chế độ, chính sách kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật nghiêm túc, kịp thời. Khuyến khích giảng viên lựa chọn chủ đề nghiên cứu mới, có tính thời sự, có giá trị mở rộng nội hàm công tác an ninh, làm rõ vấn đề an ninh chủ động, an ninh truyền thống, phi truyền thống, an ninh con người, biến đổi khí hậu, nước biển dâng…qua đó đúc rút được nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đặt mục tiêu chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Quốc gia, tham gia hiệu quả vào Hội đồng, Tiểu ban lý luận khoa học An ninh, lý luận chính trị, đóng góp vào việc hình thành và hoàn thiện hệ thống lý luận Nghiệp vụ an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trên từng lĩnh vực phù hợp với điều kiện, tình hình mới của đất nước.

 

Trao thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử

Bốn là, có cơ chế, chính sách phù hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giảng viên, giúp họ an tâm công tác, chống tình trạng chảy máu chất xám, nhất là những giảng viên có thâm niên, kinh nghiệm và học hàm, học vị.

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia nói chung, của các trường đại học nói riêng. Hiện nay, các chính sách thu hút, đãi ngộ với đội ngũ trí thức bậc cao trong ngành Công an nói chung, Nhà trường nói riêng vẫn chưa thực sự tạo sức hút mạnh mẽ so với chính sách của nhiều trường Đại học ngành ngoài. Hiện tượng “chảy máu chất xám” ở một vài giảng viên có trình độ, năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm vẫn xảy ra. Thời gian tới, chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt quy định của Nhà nước, ngành Công an để có giải pháp phù hợp động viên, khuyến khích, thu hút và giữ nhân tài trong đội ngũ giảng viên. Nhà trường cần vận dụng tối đa chế độ, chính sách theo quy định trong sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, sắp xếp, kéo dài năm phục vụ tại ngũ đối với những giảng viên có năng lực, còn sức khoẻ và có nguyện vọng tiếp tục phục vụ khi đến thời hạn nghỉ chế độ hưu trí. Quan tâm thực hiện chính sách về nhà ở, ưu tiên bảo đảm về phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nơi làm việc, sinh hoạt và chính sách hậu phương Công an nhân dân; cung cấp tài liệu, thông tin cập nhật, tổ chức khảo sát thâm nhập thực tế, mở rộng giao lưu, trao đổi khoa học, kinh nghiệm giảng dạy, tham quan... và tạo môi trường tốt cho giảng viên thăng tiến và thành đạt, là giải pháp quan trọng cần được Đảng ủy, Ban Giám hiệu triển khai và thường xuyên tổ chức thực hiện.

 

Bảo đảm lương thực, duy trì tốt công tác hậu cần - đời sống cán bộ, giáo viên Nhà trường

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Nhà trường là vấn đề hệ trọng nhưng cũng rất khó khăn và lâu dài. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần xung kích của đội ngũ giảng viên, nhiệm vụ “xây dựng đội ngũ giảng viên Nhà trường “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đến năm 2030” chắc chắn sẽ thành công. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bên cạnh giải pháp lãnh đạo, quản lý, tổ chức của Nhà trường, mỗi giảng viên phải có kế hoạch, lộ trình, quyết tâm để tự hoàn thiện tiêu chí, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần có của một giảng viên đại học hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cao cho ngành Công an trong bối cảnh đón nhận cơ hội và thách thức do cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư mang lại cũng như trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.


--------------------------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.  Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật.

2. Chính phủ. (2011). Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020”. Hà Nội.

3. Đảng ủy Công an Trung ương. (2014). Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân”. Hà Nội.

4. Đảng ủy Đại học An ninh nhân dân. (2021). Nghị quyết lãnh đạo công tác giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

5. Đảng ủy Đại học An ninh nhân dân. (2021). Nghị quyết lãnh đạo công tác nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

6. Trường Đại học An ninh nhân dân. (2021). Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án “Xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

 

 

arrow_upward