Chuyên mục pháp luật

Trường Đại học An ninh nhân dân trân trọng giới thiệu tài liệu dịch “Luật Liên bang về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố” của Liên bang Nga

    Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: “Bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh và liên quan đến quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới. Chủ động, tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh”[1], Trường Đại học An ninh nhân dân đã phối hợp với đồng chí Thượng úy, Thạc sĩ Phan Xuân Hưng (nguyên là lưu học sinh tại Liên bang Nga, nay là cán bộ Phòng Pháp luật quốc tế, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an) biên dịch và hoàn thiện 06 văn bản pháp luật của Liên bang Nga, bao gồm: Luật Liên bang về An ninh, Luật Liên bang về cơ quan An ninh Liên bang, Luật Liên bang về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, Luật Hiến pháp Liên bang về tình trạng khẩn cấp, Luật Liên bang về Quốc phòng, Luật Liên bang về hoạt động trinh sát, truy nã. Đây là những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật Liên bang Nga trong bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng để các cơ quan thực thi, bảo vệ, nghiên cứu pháp luật Việt Nam tham khảo. Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân rất cần trang bị những kiến thức về pháp luật quốc tế, quy định của pháp luật các nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để chúng ta nghiên cứu, tham khảo, so sánh với hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, từ đó tham mưu có hiệu quả trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành, áp dụng pháp luật tại Việt Nam.

 

Hình minh họa

    Tài liệu “Luật Liên bang về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố” là một trong 06 Luật của Liên bang Nga được Thượng úy, Thạc sĩ Phan Xuân Hưng biên dịch trong Tập tài liệu dịch được tổ chức thẩm định, xuất bản tại trường Đại học An ninh nhân dân theo đúng quy định của Bộ Công an.

    Sau vụ khủng bố ở Beslan vào ngày 1 tháng 9 năm 2004 (334 người đã thiệt mạng, trong đó có 186 trẻ em, 11 sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, hơn 700 người bị thương), Liên bang Nga nhận thấy sự cần thiết ban hành luật, tạo cơ sở pháp lý để đáp ứng với bối cảnh thay đổi của thế giới cũng như trong hoạt động đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa khủng bố. Bên cạnh đó, trước nguy cơ khủng bố mang tính quốc tế ngày càng cao, đặc biệt là sự xuất hiện của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được các nước trên thế giới xác định là mối nguy hiểm toàn cầu, việc tiếp tục cơ chế phòng, chống, đấu tranh với loại tội phạm khủng bố là vô cùng cần thiết. Đặc biệt, quan trọng nhất đối với các quốc gia cũng như quốc tế chính là việc cần có một khung quy định pháp lý cụ thể nhằm đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ trong các công tác phòng chống khủng bố.

    Ngày 06 tháng 3 năm 2006, Luật Liên bang về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố chính thức được ban hành và có hiệu lực một phần (có hiệu lực toàn phần từ ngày 01 tháng 01 năm 2007). Tính đến tháng 11 năm 2021, Luật Liên bang về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố của Nga đã được sửa đổi, bổ sung 20 lần. Với quy định hiện hành trong 27 điều luật, nội dung chính của Luật Liên bang về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quy định: (1) Những nguyên tắc chủ đạo trong hoạt động đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố; (2) Cơ sở pháp lý và tổ chức phòng, chống và đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố, hạn chế và (hoặc) loại trừ hậu quả của chủ nghĩa khủng bố; (3) Cơ sở pháp lý và cơ cấu tổ chức, hoạt động Lực lượng vũ trang Liên bang Nga vào đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.

    Để thống nhất về mặt lý luận cũng như tạo thuận lợi để hoàn thiện pháp luật về phòng, chống khủng bố, các khái niệm như “hành vi khủng bố”, “hoạt động khủng bố”, “hoạt động đấu tranh chống khủng bố”, v.v. đã được quy định chính thức trong văn bản quy phạm pháp luật cấp Liên bang. Ngoài ra, nội dung của Luật còn là cơ sở pháp lý và tổ chức cho cuộc chiến chống khủng bố, các vấn đề quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như các quyền, nghĩa vụ và bảo đảm các quyền của công dân.

    Hướng tới kỷ niệm 72 năm quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga (30/1/1950 - 30/1/2022), Trường Đại học An ninh nhân dân trân trọng giới thiệu đến các đồng chí Tài liệu dịch “Luật Liên bang về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố” của Liên Bang Nga.

                                                                            Tin bài: K2 - T04

 [1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XIII, tập 1, trang 160. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. Hà Nội, 2021

arrow_upward