Chuyên mục pháp luật

Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

Nhằm cụ thể hoá một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (Luật số 73/2021/QH14 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30/3/2021) và thực hiện Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy (giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy), ngày 30/8/2021, Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về: Công tác phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14, khoản 3 Điều 17, Điều 18, Điều 19, khoản 6 Điều 23 Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30/3/2021.


Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy gồm 6 chương và 63 điều, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3).

- Chương II: Phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (từ Điều 4 đến Điều 13).

- Chương III: Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (từ Điều 14 đến Điều 39).

- Chương IV: Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy (từ Điều 40 đến Điều 53).

- Chương V: Trách nhiệm thực hiện (từ Điều 54 đến Điều 60).

- Chương VI: Điều khoản thi hành (từ Điều 61 đến Điều 63).

Nghiên cứu Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy cho thấy nổi bật một số nội dung đáng chú ý sau:

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, Nghị định quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển; quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Thứ hai, về đối tượng áp dụng, Nghị định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phối hợp phòng, chống tội phạm về ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Thứ ba, về phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, Nghị định quy định cụ thể về các cơ quan chuyên trách và thường trực phối hợp trong phòng, chống tội phạm về ma túy; nguyên tắc, nội dung phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma tuý. Trên cơ sở đó Nghị định cũng xác định rõ hình thức phối hợp khá đa dạng, như: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến nội dung phối hợp giữa các các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, qua các phương tiện thông tin, gửi văn bản…; thành lập Tổ công tác phối hợp liên ngành; quy định chi tiết về công tác giao ban; chế độ báo cáo, thống kê, cơ quan thường trực công tác phối hợp.

Thứ tư, về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, Nghị định quy định cụ thể về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, gồm nguyên tắc thực hiện và 04 nội dung cụ thể: (1) Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước; (2) Kiểm soát các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam các chất ma túy, tiền chất, thuốc và nguyên liệu làm thuốc; (3) Lập hồ sơ và chế độ báo cáo các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Quy định việc lập hồ sơ; chế độ báo cáo và lập dự trù; (4) Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh; (5) Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp; cơ chế phối hợp; Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy các cấp.

Thứ năm, về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, Nghị định quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy khá chi tiết, cụ thể, như: Đối tượng quản lý; nguyên tắc quản lý; căn cứ xác định người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, kinh phí cho việc thực hiện biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, thu thập thông tin, tài liệu để lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, xác minh nơi cư trú và gửi hồ sơ; quyết định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cách tính thời hạn quản lý, dừng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, nội dung quản lý, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể trong thời gian quản lý… Đặc biệt, Nghị định còn quy định cụ thể về việc xử lý trường hợp người bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể không chấp hành xét nghiệm; giám sát việc chuyển đi khỏi nơi cư trú; công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Thứ sáu, về trách nhiệm thực hiện, Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành chức năng, như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân các cấp.

Với những nội dung cơ bản như trên, việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là yêu cầu cấp thiết, khách quan, nhằm góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                        Tin bài: V. Hùng (K2-T04)

arrow_upward