Chuyên mục pháp luật

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân

Để thực hiện có hiệu quả Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015, ngày 04 tháng 12 năm 2020 Bộ Công an đã hoàn thành Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân.

Dự thảo Thông tư gồm 6 chương, 23 điều quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương.

Chương I Dự thảo Thông tư quy định những vấn đề chung, xác định Dự thảo Thông tư được áp dụng đối với cán bộ, đơn vị quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; Công an các đơn vị, địa phương; Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân.

Chương II Dự thảo Thông tư quy định về các hoạt động thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chương III Dự thảo Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu căn cước công dân như các trình tự, thủ tục; thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Chương IV Dự thảo Thông tư quy định về việc cấp, quản lý thẻ căn cước công dân. Theo đó, quy định cụ thể về Trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân và việc thu, nộp, xử lý Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân khi công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch sang thẻ Căn cước công dân có gắn chíp và xác nhận số Chứng minh nhân dân

Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người, vì vậy Điều 13 Dự thảo Thông tư quy định rất cụ thể quy trình thực hiện khi công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch sang thẻ Căn cước công dân có gắn chíp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ cần tiến hành như thế nào.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư cũng quy định về Phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân và tổ chức cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lưu động trong trường hợp cần thiết.

Chương V Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân.

Chương VI Dự thảo Thông tư quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành, theo đó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư.

Toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Liên kết toàn văn dự thảo tại đây

                                                                                                                                                                                                Tin, bài: K2 – T04

arrow_upward