Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc huy động thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ở Việt Nam, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi là một lực lượng đông đảo, chiếm khoảng 30% dân số. Đây là lực lượng dân cư có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế.

Thanh niên Việt Nam nhìn chung đều có tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong, ham học hỏi, có óc sáng tạo. Khi được dìu dắt, tập hợp, thanh niên dễ kết thành một khối đoàn kết, thống nhất.

Tuy nhiên, do có những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên thanh niên Việt Nam cũng dễ bị lôi kéo, kích động, dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại, vấp ngã đầu đời. Những đặc điểm đó chính là cơ hội để các thế lực thù địch “để mắt” đến thanh niên. Hơn nữa, thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, luôn nhận được sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và cả xã hội. Vì thế, các thế lực thù địch luôn coi thanh niên là đối tượng chủ yếu để tuyên truyền, lôi kéo, kích động.

Trên thực tế, nhận thấy thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch đã ra sức đăng tải các bài viết, blog, hình ảnh, clip… trên các kênh Youtube, Facebook, mạng xã hội để đưa các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống về Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nước ta.

 


Tổ chức Đoàn cần làm gì để phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn Thanh niên) là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Trải qua 90 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, Đoàn Thanh niên đã tập hợp được đông đảo thanh niên, phát huy được vai trò, vị thế, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước yêu cầu của tình hình mới, để phát huy được vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc huy động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các hình thức tuyên truyền cần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi vùng, miền để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên; giúp cho thanh niên hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đặc biệt là nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ đó ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Hai là, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thanh niên phải được trang bị những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để từ đó họ vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho thanh niên về việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng bởi đây là môi trường chống phá chính của các thế lực thù địch hiện nay.

Ba là, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên. Hiện nay, phần lớn thanh niên đều sử dụng internet và mạng xã hội nên dễ dàng tiếp xúc với những thông tin trái chiều, có nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch và những phần tử phản động. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng “đề kháng” hoặc nhận thức đúng bản chất của những thông tin đó, vì vậy không ít thanh niên đã bị lôi kéo, kích động. Do đó, tổ chức đoàn các cấp cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên,từ đó có những biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên; tránh để cho các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên; đồng thời, kịp thời giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, có xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thanh niên vốn là lực lượng đông đảo nên để huy động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức đoàn các cấp cần phát hiện, nắm bắt những thanh niên có năng lực, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để xây dựng những đội phản ứng nhanh, lực lượng xung kích có nhiệm vụ rà quét, sàng lọc những thông tin tiêu cực; viết tin bài, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt; đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc. Các tổ chức đoàn cần kết nối để lực lượng xung kích ở các cơ sở thường xuyên có sự phối hợp, liên kết với nhau để tạo thành một thế trận vững chắc, có tính tổ chức, kỷ luật trong việc phòng chống, phản bác những thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc.

Năm là, phát huy vai trò “nêu gương” của cán bộ đoàn các cấp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi cán bộ đoàn phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, nâng cao “khả năng miễn dịch”, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, các cán bộ đoàn phải tích cực, xung kích trong việc tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Sự tiên phong, xung kích của đội ngũ cán bộ đoàn sẽ góp phần lan tỏa, cổ vũ, khích lệ tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhiều thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và bằng lý tưởng, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của thanh niên, nhiệm vụ này sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn, tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống 90 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nguồn: thinhvuongvietnam.com

Đăng bởi: T.C.L (K5)

 

arrow_upward