Xây dựng Đảng

Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 42 và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 49

Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 42 và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 49

Ngày 22/11/2021, Đảng ủy Trường tổ chức khai giảng và giảng dạy lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 42 và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 49.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đội ngũ nhà giáo

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đội ngũ nhà giáo

Trong tư tưởng của Bác, sự nghiệp trồng người - giáo dục, đào tạo được xác định rõ là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo.

Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Công an *

Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Công an *

Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an đã trở thành nền tảng, định hướng cho hoạt động giảng dạy, học tập trong các trường Công an nhân dân

Cách mạng Tháng Mười Nga - Bản hùng ca vang mãi

Cách mạng Tháng Mười Nga - Bản hùng ca vang mãi

Cuộc Cách mạng đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của loài người - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương Cách mạng Tháng Mười anh hùng đã giành được những thành tựu vĩ đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga và sự vận dụng vào công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga và sự vận dụng vào công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Hơn một trăm năm trôi qua nhưng những bài học từ cuộc cách mạng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị trong công tác xây dựng Đảng ở nước ta.

Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Đảng bộ Công an Trung ương năm 2021

Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Đảng bộ Công an Trung ương năm 2021

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Đảng bộ Công an Trung ương năm 2021 đã thành công tốt đẹp vào chiều ngày 21/10/2021

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Nét sáng tạo, độc đáo của chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Nét sáng tạo, độc đáo của chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành một phần quan trọng của lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một trong những biểu tượng đầy tự hào của dân tộc ta về ý chí, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

Trường Đại học An ninh nhân dân tham gia vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Công an nhân dân năm 2021

Trường Đại học An ninh nhân dân tham gia vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Công an nhân dân năm 2021

Đồng chí Đại tá, TS. Phạm Duy Hoàng - Phó Hiệu trưởng tham dự Hội thi với chủ đề: Trường Đại học An ninh nhân dân quán triệt, vận dụng quan điểm về “an ninh con người” tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chi bộ cơ sở Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao tổ chức thành công Hội nghị đảng viên kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ cơ sở Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao tổ chức thành công Hội nghị đảng viên kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ cơ sở Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức thành công Hội nghị đảng viên kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ cơ sở Khoa Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tổ chức thành công Hội nghị đảng viên kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ cơ sở Khoa Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tổ chức thành công Hội nghị đảng viên kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 14/10/2021, Chi bộ cơ sở Khoa Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đã tổ chức Hội nghị đảng viên kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Chi bộ cơ sở Khoa Phản gián về việc kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Chi bộ cơ sở Khoa Phản gián về việc kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 12/10/2021, Chi bộ cơ sở Khoa Phản gián tổ chức Hội nghị đảng viên về việc kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

arrow_upward