Thông tin tuyển sinh

Trường Đại học An ninh nhân dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hướng dẫn cách tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và cách tính điểm xét tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2022

Căn cứ Công văn số 07/HD-BCA ngày 04/04/2022 của Bộ Công an về Hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022 và Công văn số 2361/X02-P2 ngày 29/07/2022 của Cục Đào tạo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học năm 2022, Trường Đại học An ninh nhân dân công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, cách tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và cách tính điểm xét tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2022 vào Trường Đại học An ninh nhân dân như sau:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022 vào Trường Đại học An ninh nhân dân là 70 điểm (gồm: Tổng điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND theo thang điểm 100 và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an tính theo thang điểm 100, không có điểm liệt ).

2. Hướng dẫn cách tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022 được tính theo công thức sau đây:

Ngưỡng đảm bảo = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA, trong đó:

- M1, M2, M3: Điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND;

- BTBCA: Điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100 (gồm: Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Trong đó, điểm phần trắc nghiệm tối đa là 60 điểm; điểm phần tự luận được quy đổi từ hệ 10 sang hệ 100, tối đa điểm tự luận là 40 điểm).

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào không tính điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực, điểm thưởng.

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học An ninh nhân dân với tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa) có kết quả điểm thi như sau:

+ Điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển A00: Toán 8,5; Lý 7,5; Hóa 7,0.

+ Điểm thi bài thi BCA phần Trắc nghiệm: 35 điểm/tối đa 60 điểm bài thi.

+ Điểm bài thi BCA phần Tự luận (Toán/Văn): 6 điểm/tối đa 10 điểm bài thi. Lúc này, điểm phần tự luận phải được quy đổi từ hệ 10 sang hệ 100 với tối đa là 40 điểm. Như vậy, điểm phần tự luận = 6*4 = 24 điểm/40 điểm tối đa.

=> Cách tính ngưỡng đầu vào của thí sinh Nguyễn Văn A nêu trên là:

Ngưỡng đảm bảo = (8,5+7,5+7,0)*10/3 + (35+24) = 135,67 điểm. Như vậy thí sinh Nguyễn Văn A đã đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định

 3. Hướng dẫn cách tính điểm xét tuyển thí sinh trúng tuyển

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học An ninh nhân dân với tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa) có kết quả điểm thi như sau:

+ Điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển A00: Toán 8,5; Lý 7,5; Hóa 7,0.

+ Điểm thi bài thi BCA phần Trắc nghiệm: 35 điểm/tối đa 60 điểm bài thi.

+ Điểm bài thi BCA phần Tự luận (Toán/Văn): 6 điểm/tối đa 10 điểm bài thi. Lúc này, điểm phần tự luận được quy đổi từ hệ 10 sang hệ 100 với tối đa là 40 điểm. Như vậy, điểm phần tự luận là = 6*4 = 24 điểm/40 điểm tối đa.

+ Được hưởng ưu tiên khu vực 01 (Cộng 0,75 điểm).

+ Được hưởng ưu tiên đối tượng 03 (Cộng 2,00 điểm).

+ Thí sinh được giải khuyến khích môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT (Cộng là 0,25 điểm).

Điểm xét tuyển thí sinh trúng tuyển được tính theo công thức sau đây:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + (BTBCA*3/10)*3/5 + KV + ĐT + ĐTh

 => Cách tính điểm xét tuyển của thí sinh Nguyễn Văn A nêu trên là:

ĐXT = (8,5+7,5+7,0)*2/5 + [(35+24)*3/10]*3/5 + 0,75 + 2,00 + 0,25 =  22,82

 Lưu ý: Các thí sinh cần phân biệt rõ giữa cách tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (theo thang điểm 100) và cách tính điểm để xét tuyển (theo thang điểm 10) để tránh nhầm lẫn trong quá trình đăng ký nguyện vọng.

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN

arrow_upward